Terézia Šimová

Terézia Šimová je absolventkou katedry sociológie na Fakulte sociálních studií
Masarykovej univerzity. Témou jej diplomovej práce bol mestský fenomén urban
exploration v post-industriálnej metropole. Vyžíva sa v infiltrácii do sociálnych skupín
rôzneho druhu a v sociologickom v ýskume mestského priestoru, najmä toho
bratislavského. Kontakt: terez.simova@gmail.com

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH