Miroslav Slowik

Miroslav Slowik je doktorandem Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK,
zabývá se především antropolingvistikou a pragmalingvistikou; v popředí jeho
zájmu stojí srovnávání různých řečově kulturních vzorců jako ustálených projevů
chování utvářejících národní identitu; konkrétně se zaměřuje na oblasti českého
a španělského/hispánského kulturního prostoru, zejména pak na řečovou zdvořilost
jako jeden z aspektů vyvolávajících interetnický i intergenerační konflikt. Kontakt:
miroslav.slowik@gmail.com

ESSAYS